skip to Main Content

Akceptuję warunki umowy o udzielenie licencji w przypadku pobierania zdjęć lub filmów z witryny internetowej www.meetinpoland.pl.

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową„) ma zastosowanie w przypadku pobierania zdjęć lub filmów przez Państwa (zwanych dalej zbiorczo „Dziełem„) z naszej witryny internetowej www.meetinpoland.pl. Pobierając Dzieło, wyrażają Państwo zgodę na warunki określone w niniejszej Umowie, oraz na to, aby niniejsza Umowa miała zastosowanie do każdego pobieranego przez Państwa Dzieła. Niniejsza Umowa nie jest w żadnym sensie umową o sprzedaż Dzieła.

1. Licencja. Pod warunkiem przestrzegania przez Państwa zapisów niniejszej Umowy, udzielamy Państwu niniejszym niewyłącznej, bezterminowej, ogólnoświatowej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i nieprzekazywalnej licencji na używanie, powielanie, zmianę lub pokazywanie Dzieła, z zastrzeżeniem ograniczeń o których mowa w punkcie 2.

2. Ograniczenia

2.1. Mogą Państwo wykorzystywać, pokazywać lub zmieniać Dzieło w powiązaniu z celami biznesowymi i promocyjnymi wyłącznie w zakresie pozyskiwania i organizacji konferencji i spotkań biznesowych w Polsce.

2.2. Nie wolno Państwu:

2.2.1. udzielać dalszych licencji, sprzedawać, przenosić, przekazywać lub starać się przekazać jakichkolwiek Państwa praw wynikających z niniejszej Umowy;

2.2.2. sprzedawać, licencjonować lub rozpowszechniać Dzieła lub wszelkich zmienionych Dzieł niezależnie lub jako części internetowej bazy danych bądź innej bazy danych, lub wszelkich innych produktów pochodnych zawierających Dzieło w sposób umożliwiający stronie trzeciej wykorzystanie, pobranie, pozyskanie lub zdobycie dostępu do Obrazu jako niezależnego pliku;

2.2.3. dzielić się Dziełem z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem ani umieszczać Dzieła w Internecie w formacie umożliwiającym pobranie lub umieszczać Dzieła na elektronicznej tablicy informacyjnej;

3. Stroną Umowy zawieranej z Państwem jest Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce z siedzibą w Warszawie, 00-030, pl. Powstańców Warszawy 2 pok. A19, wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000152119.

4. W przypadku sporów, Strony podejmą wszelkie starania w celu ich polubownego załatwienia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SKKP.

5. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych i oczekujemy tego samego od naszych użytkowników. Jeśli uważasz, że jakaś Praca użytkownika lub inne treści naruszają twoje prawa autorskie lub zastrzeżony znak towarowy, prosimy nas powiadomić przesyłając do nas zgłoszenie dotyczące naruszenia praw autorskich. E-mail: info@meetinpoland.pl

Back To Top